Logo Dominos

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 28 stycznia 2021 roku

 1. Administrator Twoich danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/508, 00-195 Warszawa, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej: Polityka).

  W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres jak również za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

 2. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

  1. Rejestracja profilu Użytkownika w Serwisie
   W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji Użytkownika w serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji profilu Użytkownika w serwisie w związku z wyrażoną przez Ciebie chęcią rejestracji w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2. Realizacja zamówienia i obsługa zapytań do zamówienia
   W celu realizacji zamówienia i obsługi ewentualnych zapytań do zamówienia, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  3. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług
   W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Domino’s Pizza, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia lub podane przy rejestracji w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  4. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
   W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Domino’s Pizza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail), Administrator będzie przetwarzał Twoje dane, co do których wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Cele analityczne i statystyczne
   W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  6. Wykonanie obowiązków prawnych
   W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).
  7. Obrona przed roszczeniami
   W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  8. Badanie satysfakcji Klientów
   W celu zbadania satysfakcji naszych Klientów, możemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia w celu przeprowadzenia ankiety, w ramach której zbadamy poziom świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Informacje o przekazywaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

  Twoje dane, jeżeli złożone przez Ciebie zamówienie realizuje franczyzobiorca Administratora, zostaną przekazane temu franczyzobiorcy w celu realizacji zamówienia, na podstawie zawartej z franczyzobiorcą umowy gwarantującej bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, Twoje dane zostaną przekazane podmiotom, z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług DP Polska S.A. Jeżeli będziesz dokonywać płatności online za zamówienie, Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom obsługującym taki rodzaj płatności. Twoje dane zostaną przekazane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

  Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

  1. dla celów prowadzenia profilu Użytkownika do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
  2. dla celów realizacji Twojego zamówienia - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketing bezpośredniego lub badania satysfakcji Klientów - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy;
  4. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 18 miesięcy.
  5. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  6. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;
  7. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora;
 5. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych

  Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej polityki Prywatności możesz wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.I. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z pkt.IV Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia, prowadzenia Twojego profilu oraz składania zamówień w ramach Serwisu.

 7. Pliki cookies i narzędzia analityczne i marketingowe

  1. Administrator udostępniając treści w ramach Serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet) osoby korzystającej z serwisu.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
   3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz utrzymania sesji osoby korzystającej z Serwisu;
   4. dostarczania w ramach serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań osób korzystających z Serwisu.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę korzystającą z Serwisu.
  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „funkcjonalne i analityczne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu osoby korzystającej z Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej oraz umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu itp.;
   3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. „Reklamowe” i „analityczne” pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą również pochodzić od partnerów Administratora i być wykorzystywane na cele analityczne i marketingowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności danego partnera. Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia analityczne i marketingowe, dostarczane przez partnerów:
   1. Google Ads – pliki wykorzystywane przez Google w celu dostosowania reklamy w swoich usługach, np. w wyszukiwarce lub do wyświetlania reklam w całej sieci, więcej informacji: htd. Google Analytics – pliki wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia statystyk i raportów, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   2. Double Click Floodlight – pliki wykorzystywane do śledzenia skuteczności działań reklamowych, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   3. Piksele Facebook – pliki wykorzystywane do dopasowania reklam w usługach Facebook do indywidualnych preferencji odbiorcy, więcej informacji: https://www.facebook.com/policies/cookies
   4. Google Analytics – pliki wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia statystyk i raportów, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites