POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 2 sierpnia 2021 roku

I. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa (dalej: Administrator), która przetwarza dane osobowe osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dominospizza.pl (dalej odpowiednio: Użytkownik; Serwis) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej również: Polityka).

W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres jak również za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

II. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

a. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie
W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie w związku z wyrażoną przez Ciebie chęcią rejestracji w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

b. Udostępnianie treści w Serwisie
W celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

c. Realizacja zamówienia i obsługa zapytań do zamówienia
W celu realizacji zamówienia i obsługi ewentualnych zapytań do zamówienia, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

d. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług
W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Domino’s, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia lub podane przy rejestracji w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

e. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
W celu informowania o promocjach i nowościach ze wspólnej oferty produktów i usług Domino’s za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail), Administrator i Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie będą przetwarzać Twoje dane, co do których wyraziłeś dobrowolnie zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora i Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f. Cele analityczne i statystyczne
W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

g. Wykonanie obowiązków prawnych
W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).

h. Obrona przed roszczeniami
W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

i. Tworzenie profilu dla celów marketingowych
W celu tworzenia profilu dla celów marketingowych, aby oferować Ci informację o produktach i usługach dopasowanych do Twoich potrzeb, Administrator lub jego zaufani partnerzy (wskazani w pkt.VII.7 Polityki Prywatności) będą przetwarzać dane wynikające z Twojej aktywności w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości dopasowania do Twoich potrzeb produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

j. Badanie satysfakcji Klientów
W celu zbadania satysfakcji naszych Klientów, możemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia w celu przeprowadzenia ankiety, w ramach której zbadamy poziom świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

k. Sugestie i zapytania związane z błędami na stronie, franczyzami i innymi zagadnieniami
W celu obsługi sugestii i zapytań związanych z błędami na stronie, franczyzami oraz innymi zagadnieniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym na stronie dominospizza.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na sugestie i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

l. Geolokalizacja
W celu lepszego dostosowania reklam odpowiednich dla Twojej lokalizacji, lub w celu pokazania Ci najbliższych restauracji Administrator może zbierać dane o lokalizacji w sytuacji, w których wyrażona zostanie odpowiednia zgoda. Są to dokładne informacje związane z geografią Użytkownika, uzyskane na podstawie adresu IP urządzenia i/lub funkcji lokalizacyjnych urządzenia Użytkownika, a także ręcznie wprowadzonych danych adresowych Użytkownika. W ten sposób zostaną ujawnione dokładne współrzędne geograficzne użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a)).

  ł. Udział w bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych
  W celu udziału w bieżących i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym na stronie dominospizza.pl. Podstawą prawną przetwarzania są:

  • w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy prawnie uzasadniony obowiązek Administratora wynikający z przepisów Kodeksu pracy w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi kandydatów do pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • w zakresie przetwarzania pozostałych danych podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu Twoich danych za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w zakresie rekrutacji, gdzie preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu danych za pomocą formularza kontaktowego, a także podjęcie działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO);
  • w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu Twoich danych za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  III. Informacje o udostępnianiu i powierzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

  1. W wypadku złożenia zamówienia ze wspólnej oferty Domino’s dostępnej w pizzeriach Dominium, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione w celu realizacji zamówienia Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, zgodnie z zawartą przez Administratora z Dominium S.A. umową gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

  2. Twoje dane, jeżeli złożone przez Ciebie zamówienie realizuje franczyzobiorca Administratora, zostaną udostępnione temu franczyzobiorcy w celu realizacji zamówienia, zgodnie z zawartą przez Administratora z franczyzobiorcą umową gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

  3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem podmiotu trzeciego, strony nawzajem udostępnią sobie Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy.

  4. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, w szczególności produktów marki Domino’s, Twoje dane zostaną powierzone podmiotom, z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług DP Polska S.A.

  5. Jeżeli będziesz dokonywać płatności online za zamówienie, Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom obsługującym taki rodzaj płatności. Twoje dane zostaną powierzone dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6. W przypadku, gdy składana przez Ciebie reklamacja dotyczy zamówienia realizowanego przez restaurację prowadzoną przez Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie lub franczyzobiorcę DP Polska S.A., Twoje dane zostaną udostępnione w/w podmiotem w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z zawartymi przez Administratora umowami gwarantującymi bezpieczeństwo Twoich danych, odpowiednio z Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie lub z franczyzobiorcą DP Polska S.A.

  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  8. W przypadku prowadzenia rekrutacji przez spółkę z jednej grupy przedsiębiorstw, tj. Dominium S.A., dane osobowe zostaną udostępnione tej spółce w oparciu o takie same podstawy prawne na jakich dane są przetwarzane przez Administratora, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Dominium S.A., zgodnie z zawartą przez Administratora z Dominium S.A. umową gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

  IV. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

  Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

  a. dla celów prowadzenia konta Użytkownika do momentu rezygnacji z prowadzenia konta lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;

  b. dla celów realizacji Twojego zamówienia - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

  c. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketing bezpośredniego produktów i usług własnych lub badania satysfakcji Klientów - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

  d. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 18 miesięcy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

  e. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

  f. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;

  g. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. odpowiedzi na reklamację, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora;

  h. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na sugestię i zapytania związane z błędami na stronie, franczyzami oraz innymi zagadnieniami do czasu udzielenia odpowiedzi na sugestię lub zapytanie;

  i. dla celów udziału w bieżących i przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres do zakończenia procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku niewykorzystania Twoich danych w żadnym z przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres roku od dnia przekazania danych.

  V. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych

  Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej Polityki możesz wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.I. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług Domino’s, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora oraz udziału w rekrutacjach, w których preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator i Dominium S.A. zaprzestaną przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z pkt. IV Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych a także do uzyskania ich kopii. W przypadkach określonych w RODO przysługuje Ci również prawo do poprawiania danych oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VI. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do składania i realizacji zamówień w ramach Serwisu, prowadzenia Konta Użytkownika, a także do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na sugestię i zapytania. Podanie danych osobowych dla celów udziału w procesie rekrutacji w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

  VII. Dane o lokalizacji

  1. Nasza aplikacja może prosić o dostęp do Państwa danych lokalizacyjnych, aby zapewnić spersonalizowane usługi i funkcjonalności. Dostęp do danych lokalizacyjnych obejmuje zarówno lokalizację GPS, jak i lokalizację przybliżoną opartą o adres IP urządzenia i/lub funkcji lokalizacyjnych urządzenia Użytkownika.

  2. Dane lokalizacyjne są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia funkcji związanych z lokalizacją w ramach Aplikacji, takich jak dostosowanie reklam, lub w celu pokazania Ci najbliższych restauracji. Dane te mogą być również używane do analizy i ulepszania naszych usług.

  3. Zapewniamy, że dane lokalizacyjne są przechowywane i przetwarzane z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  4. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych.

  VIII. Pliki cookies i narzędzia analityczne i marketingowe

  1. Administrator udostępniając treści w ramach Serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet) Użytkownika Serwisu.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

  c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz utrzymania sesji niezalogowanego Użytkownika Serwisu;

  d. dostarczania w ramach Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu.

  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b. „funkcjonalne i analityczne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej oraz umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu itp.;

  c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  5. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza konieczność przetwarzania „niezbędnych” plików cookies. Przetwarzanie innych plików cookies możliwe jest po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze możesz wycofać, zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  7. „Reklamowe” i „analityczne” pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą również pochodzić od partnerów Administratora i być wykorzystywane na cele analityczne i marketingowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności danego partnera. Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia analityczne i marketingowe, dostarczane przez partnerów:

  a. Google Ads – pliki wykorzystywane przez Google w celu dostosowania reklamy w swoich usługach, np. w wyszukiwarce lub do wyświetlania reklam w całej sieci, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  b. Double Click Floodlight – pliki wykorzystywane do śledzenia skuteczności działań reklamowych, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  c. Piksele Facebook – pliki wykorzystywane do dopasowania reklam w usługach Facebook do indywidualnych preferencji odbiorcy, więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies

  d. Google Analytics – pliki wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia statystyk i raportów, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  e. Hotjar Ltd. - zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego Serwis i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na zbieranie przez Hotjar danych Użytkownika z witryn obsługujących tę technologię. W tym celu musi przejść na https://www.hotjar.com/policies/do-not-track i kliknąć przycisk „Disable Hotjar” (Wyłącz Hotjar) albo włączyć w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (Nie śledź).